top of page

Splošni pogoji poslovanja

Lastnik spletnega mesta in avtorica bloga je Alja Žagar (v nadaljevanju: lastnik in avtorica).

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) ponudnika Alje Žagar (v nadaljevanju "ponudnik") so sestavni del vseh pogodb med ponudnikom in uporabniki storitev (v nadaljevanju tudi: stranke, uporabniki ali člani), ki poslujejo s ponudnikom.

Splošni pogoji veljajo za vsakega uporabnika, ki obišče, oziroma uporablja spletno mesto Alje Žagar, ki je v času sprejetja teh splošnih pogojev dostopno na spletnem naslovu https://aljazagar.com (v nadaljevanju: spletno mesto).

Splošni pogoji veljajo za celotno spletno mesto. Poleg teh splošnih pogojev lahko za določene dele spletnega mesta, podstrani ali za določene uporabnike veljajo še posebni pogoji ali pravna obvestila.

Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da sprejema te splošne pogoje in se strinja z vsemi njihovimi določbami ter da je seznanjen s Politiko varovanja osebnih podatkov in zasebnosti.

Določila splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse ponudbe, predračune, predpogodbe, pravno-poslovne izjave in druge storitve, ki izhajajo iz poslovanja med ponudnikom in stranko.

Predmetni splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Uporaba pojmov:

 • Stranka je fizična ali pravna oseba, ki je v pravno poslovnem razmerju s ponudnikom, ne glede na njeno pravno ali statusno obliko.

 • Član ali uporabnik je vsaka fizična oseba, ki sklene pogodbeno razmerje s ponudnikom ali konzumira njegove vsebine.

 • Potrošnik je vsaka stranka, ki je fizična oseba in pridobiva ali uporablja blago ali storitve ponudnika za osebne namene oziroma za namene izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.

 • Ponudba je enoten izraz za ponudbo v raznovrstnih oblikah, predračun ali drugo obliko predloga za sklenitev pogodbe, ki ga ponudnik ponudi stranki.

 • Pogodba je sporazum v pisni obliki, ki je sklenjen med ponudnikom in stranko. Za sklenitev pogodbe se šteje tudi ponudba ali predračun, ki ga ponudnik pošlje stranki in ga stranka sprejme oziroma potrdi. Predmetni splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe.

 • Predmet pogodbe so lahko storitve, ki so navedene v ceniku storitev ponudnika.

 • Ponudnik se zavezuje, da ne bo postavljal nobenih pogodbenih pogojev, ki bi bili nepošteni do potrošnika, v skladu z določbami ZVPot. Nepošteni pogodbeni pogoji so nični.

Uporaba splošnih pogojev poslovanja

 • Predmetni splošni pogoji so prednostni, torej v celoti nadomestijo manjkajoča, drugačna in nasprotujoča pogodbena določila med ponudnikom in stranko.

 • Predmetni splošni pogoji nadomestijo kakršnekoli splošne pogoje in druge dokumente stranke, razen če uporabo predmetnih splošnih pogojev ponudnik izrecno izključi v pisni obliki.

 • Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del pogodb sklenjenih med stranko in ponudnikom. S podpisom pogodbe ali z drugačnim vstopom v pogodbeno razmerje stranka v celoti soglaša z vsebino predmetnih splošnih pogojev. Stranka s tem izrecno priznava, da se za vsa medsebojna pravna razmerja uporabljajo izključno splošni pogoji ponudnika. Stranka se odreče možnosti, da vpliva na vsebino, obliko in posamezna pogodbena določila splošnih pogojev.

 • S podpisom pogodbe ali drugega pravnega akta s ponudnikom se šteje, da je stranka v celoti seznanjena z vsebino predmetnih splošnih pogojev.

 • Predmetni splošni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil na njihov obstoj izrecno opozorjen pred sklenitvijo pogodbe, predračuna, predpogodbe ali ponudbe. Potrošnik mora poznati vse možnosti, da se s splošnimi pogoji seznani v celoti, na razumljiv in dostopen način.

Spremembe splošnih pogojev poslovanja

 • Splošni pogoji se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez vnaprejšnjega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega mesta pod spremenjenimi pogoji uporabnik potrjuje, da soglaša s spremembami.

 • Ponudnik se zavezuje, da bo vsaka sprememba splošnih pogojev poslovanja objavljena na vidnem mestu, na spletnem in na fizičnem naslovu ponudnika, kjer poteka poslovanje s strankami in izvajanje storitev ponudnika, na mestu, kjer je omogočen nakup storitev ponudnika, z datumom uveljavitve spremembe.

 • Splošni pogoji so zavezujoči v tisti obliki in glede tiste vsebine, ki je bila strankam dostopna na dan sklenitve pogodbe.

 • Ob morebitni spremembi splošnih pogojev postanejo spremembe za stranko zavezujoče z dnem, ko se z njimi seznani. Šteje se, da je stranka seznanjena s splošnimi pogoji, ko ji ponudnik omogoči dostop do njih in jo obvesti o njihovi spremembi.

 • Stranka, ki ne soglaša s spremembo splošnih pogojev, je dolžna v roku 30 dni po prejemu obvestila o spremembi svoje nesoglasje pisno sporočiti ponudniku. V tem primeru imata stranki pravico do odstopa od pogodbe.

 

Uporaba spletnega mesta

Uporabnik se zavezuje, da bo spletno mesto uporabljal zakonito in na običajen način, v skladu z namenom spletnega mesta.

Če uporabnik spletno mesto uporablja v nasprotju s prejšnjim odstavkom, mu lahko lastnik začasno ali trajno (glede na težo kršitve) onemogoči dostop do vsebin.

Z uporabo spletnega mesta med uporabnikom in lastnikom ne nastane nobena pogodba in noben pogodben odnos. Uporabnik zaradi uporabe spletnega mesta nima nobenih drugih obveznosti.

Lastnik si pridržuje pravico, da dostop do bloga, določenih delov spletne strani ali posameznih funkcionalnosti kadarkoli omeji (npr. samo za registrirane uporabnike ali naročnike) ali veže na izpolnitev določenih pogojev.

Spletno mesto omogoča tudi oddajo nezavezujočih povpraševanj za storitve ponudnika. 

Izključitev odgovornosti

Lastnik ne jamči, da so vse vsebine, objavljene na spletnem mestu, točne, popolne in pravilne in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker se je zanesel na objavljene vsebine.

Lastnik ne prevzema nobene odgovornosti glede delovanja ali dostopnosti spletnega mesta in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker spletno mesto ni bilo dostopno ali ni delovalo ali ni delovalo pravilno.

Lastnik ne odgovarja za škodo, ki bi zaradi uporabe spletnega mesta utegnila nastati na uporabnikovi strojni, programski ali drugi opremi. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za primerno zaščito (protivirusno ipd.) opreme, s pomočjo katere dostopa do spletnega mesta.

Varstvo pravic intelektualne lastnine

Celotna vsebina spletnega mesta, ne glede na obliko, v kateri je izražena, je avtorsko pravno zaščitena.

 

Nosilec avtorskih pravic na objavljenih vsebinah je lastnik oz. avtorica bloga oziroma oseba, za katero je to pri posamezni vsebini to izrecno navedeno.

Vse avtorske pravice so pridržane njihovim nosilcem. Objave vsebin na spletnem mestu v nobenem primeru ni mogoče razlagati kot odpoved katerikoli avtorski pravici na vsebinah spletnega mesta.

Brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega dovoljenja lastnika, avtorice oziroma nosilca avtorskih pravic je prepovedana kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletnem mestu, za kakršenkoli namen, razen za oseben ogled uporabnika. Prav tako je prepovedana uporaba vsebine na način, da se celotno spletno mesto vključi v drugo spletno mesto. Kršitev ima lahko za posledico kazensko in odškodninsko odgovornost.

V uporabi od: 2.8.2023

bottom of page